Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
 
Contractuele voorwaarden in het kader van verkoopcontracten die via het platform tot stand komen: http://www.dogsmopolitan.de en http://www.dogsmopolitan-shop.de

zwischen

HONDENMOPOLITAN
Belsenstrasse 15
40545 Düsseldorf

Represented by:
Altviool Jeschke

Contact:

Telefoon: 0211/43 63 74 73
E-mail: hallo@dogsmopolitan.de

BTW-identificatienummer: DE297153192

- hierna "Aanbieder" -

ende klant genoemd in § 2 van het contract
- hierna "klant" genoemd -

gesloten worden.1 Toepassingsgebied, definities

(1) Voor de zakelijke relatie tussen de webwinkelaanbieder (hierna "Aanbieder") en de klant (hierna "Klant"), zijn de volgende Algemene Voorwaarden uitsluitend van toepassing in de versie die geldig was op het moment van de bestelling. Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend tenzij de aanbieder uitdrukkelijk schriftelijk instemt met de geldigheid ervan.

(2) De klant is een consument voor zover het doel van de bestelde goederen en diensten niet overwegend kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit. Een ondernemer daarentegen is een natuurlijke persoon of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van de overeenkomst handelt in zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit.

2 sluiting van het contract

(1) De klant kan dierbenodigdheden selecteren, speciaal voor honden, bijv. Nat- en droogvoer, kauwartikelen, snacks, speelgoed, riemen, halsbanden, harnassen, dekens, bedden, voerbakken en andere producten uit het assortiment van de leverancier en gebruiken de knop "Zet in de winkelwagen" afhalen in een zogenaamde winkelwagen. Met de knop "bestelling met betalingsverplichting" dient hij een bindende aanvraag in om de goederen in de winkelwagen te kopen. Voordat de bestelling wordt geplaatst, kan de klant de gegevens op elk moment wijzigen en bekijken. De aanvraag kan echter alleen worden ingediend en verzonden als de klant deze algemene voorwaarden heeft aanvaard door op de knop "Algemene voorwaarden accepteren" te klikken en deze daardoor in zijn aanvraag heeft opgenomen.

(2) De aanbieder stuurt de klant vervolgens een automatische ontvangstbevestiging via
E-mail waarin de bestelling van de klant opnieuw wordt vermeld en die de klant kan afdrukken met de functie "Afdrukken". De automatische ontvangstbevestiging documenteert alleen dat de bestelling van de klant door de aanbieder is ontvangen en houdt geen aanvaarding van de aanvraag in. Het contract komt pas tot stand wanneer de aanbieder een aanvaardingsverklaring indient, die in een aparte e-mail wordt verzonden (orderbevestiging). In deze e-mail of in een aparte e-mail, maar uiterlijk bij aflevering van de goederen, wordt de tekst van het contract (bestaande uit de bestelling, voorwaarden en orderbevestiging) door ons op een permanente gegevensdrager (e-mail of papieren afdruk) naar de klant gestuurd (contractbevestiging). ). De tekst van het contract wordt opgeslagen in overeenstemming met de gegevensbescherming.

(3) Het contract is gesloten in het Duits.

3 Levering, beschikbaarheid van goederen

(1) Door ons opgegeven levertijden worden berekend vanaf het moment van onze orderbevestiging, mits de koopprijs vooraf is betaald (behalve bij aankoop op rekening). Als er voor de betreffende goederen in onze online shop geen of geen andere levertijd is opgegeven, bedraagt ​​deze 7 dagen.

(2) Als er geen exemplaren van het door de klant geselecteerde product beschikbaar zijn op het moment van de bestelling van de klant, zal de aanbieder de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen in de orderbevestiging. Als het product permanent niet beschikbaar is, ziet de aanbieder af van een acceptatieverklaring. In dit geval komt er geen contract tot stand.

(3) Indien het door de klant bij de bestelling opgegeven product slechts tijdelijk niet leverbaar is, zal de aanbieder de klant daarover ook direct informeren in de orderbevestiging. Als de levering meer dan twee weken wordt vertraagd, heeft de klant het recht om de overeenkomst te herroepen. Bovendien heeft de aanbieder in dit geval ook het recht om de overeenkomst op te zeggen. Hij zal reeds door de klant gedane betalingen onmiddellijk terugbetalen.

(4) De volgende leveringsbeperkingen zijn van toepassing: De aanbieder levert alleen aan klanten die hun gewone verblijfplaats (factuuradres) in de Bondsrepubliek Duitsland hebben.

4 eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de aanbieder totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

5 Prijzen en verzendkosten

(1) Alle prijzen vermeld op de website van de aanbieder zijn inclusief de toepasselijke wettelijke omzetbelasting.

(2) De bijbehorende verzendkosten worden op het bestelformulier aan de klant meegedeeld en zijn voor rekening van de klant, tenzij de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.

(3) De goederen worden per post verzonden. De aanbieder draagt ​​het verzendrisico als de klant een consument is.

(4) In geval van annulering zijn de directe kosten van de retourzending voor rekening van de klant.

6 betalingsmodaliteiten

(1) De klant kan betalen via automatische incasso, creditcard, PayPal of vooruitbetaling.

(2) De klant kan de betaalmethode die in zijn gebruikersaccount is opgeslagen op elk moment wijzigen.

(3) Betaling van de koopprijs is onmiddellijk verschuldigd bij het sluiten van het contract. Als de vervaldatum van de betaling volgens de kalender wordt bepaald, is de klant al in verzuim door de datum te missen. In dit geval moet hij de aanbieder vertragingsrente betalen. Als de klant een consument is, bedraagt ​​de vertragingsrente 5 procentpunt boven het basisrente. Als de klant een ondernemer is, is de vertragingsrente 9 procentpunt boven het basisrente.

(4) De verplichting van de klant om vertragingsrente te betalen, sluit niet uit dat de aanbieder verdere verzuimschade stelt.

7 Garantie op materiaalfouten, garantie

(1) De aanbieder is aansprakelijk voor materiële gebreken in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder §§ 434 ev BGB. Voor ondernemers is de garantietermijn op artikelen geleverd door de aanbieder 12 maanden.

(2) Een aanvullende garantie bestaat alleen voor de door de aanbieder geleverde goederen als dit uitdrukkelijk in de orderbevestiging van het betreffende artikel is vermeld.

8 aansprakelijkheid

(1) Aanspraken van de klant op schadevergoeding zijn uitgesloten. Hiervan zijn uitgesloten vorderingen tot schadevergoeding door de klant als gevolg van letsel aan leven, ledematen, gezondheid of schending van essentiële contractuele verplichtingen (hoofdverplichtingen) evenals aansprakelijkheid voor andere schade op grond van een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim door de aanbieder, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten . Essentiële contractuele verplichtingen zijn die waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken.

(2) In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, is de aanbieder alleen aansprakelijk voor de voorzienbare schade die kenmerkend is voor het contract, indien deze louter door nalatigheid werd veroorzaakt, tenzij de klant recht heeft op vergoeding van schade aan leven, ledematen of gezondheid.

(3) De beperkingen van de leden 1 en 2 zijn ook van toepassing ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van de aanbieder, indien claims rechtstreeks tegen hen worden ingediend.

(4) De bepalingen van de productaansprakelijkheidswet blijven onaangetast.

9 annuleringsvoorwaarden

(1) Consumenten hebben over het algemeen een wettelijk herroepingsrecht bij het aangaan van een verkoop op afstand, waarover de aanbieder informeert in overeenstemming met het onderstaande juridische model. De uitzonderingen op het herroepingsrecht zijn geregeld in lid (2). In lid (3) is er een modelformulier voor herroeping.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons DOGSMOPOLITAN,
Belsenstraße 15, 40545 Düsseldorf, vertegenwoordigd door: Viola Jeschke Contact: Telefoon: 0211/43 63 74 73 E-mail: hallo@dogsmopolitan.de door middel van een duidelijke verklaring (bijv. Een brief per post, fax of e-mail) over Informeer uw beslissing om u uit dit contract terug te trekken. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving van uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

LET OP bestel HYGGEBED:
Aangezien elk HYGGEBED een eenmalige productie is met vele uren vakmanschap, kan het niet worden geruild.

LET OP bestelling Zeeland Dog:
Aangezien Zeeland Dog artikelen op maat gemaakt worden met veel knutseluren, kunnen ze niet geruild worden.

LET OP hondendiner bestellen:
Aangezien elk hondendiner een eenmalige productie is met veel knutseluren en individuele gravures, kan het niet worden geruild.Gevolgen van de annulering

Als u zich terugtrekt uit dit contract, hebben we u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkope standaardlevering die we aanbieden hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen, worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract aan ons retourneren. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, waarvan de waarde verlies is te wijten aan een noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederenbehandeling vast te stellen.(2) In individuele gevallen is het herroepingsrecht niet van toepassing op levensmiddelen die snel kunnen bederven in de zin van § 312, lid 2, nr. 2 van het Duitse burgerlijk wetboek, of waarvan de houdbaarheidsdatum snel is overschreden. Deze uitzondering heeft uitdrukkelijk alleen betrekking op diervoeders die voldoen aan de bovengenoemde criteria.

(3) De aanbieder informeert over het modelformulier voor herroeping volgens de wettelijke regeling als volgt:

Voorbeeld van een herroepingsformulier (als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)
U kunt het formulier hier downloaden om een ​​voorbeeldformulier voor herroeping te downloaden— Aan: DOGSMOPOLITAN,
Belsenstraße 15, 40545 Düsseldorf, vertegenwoordigd door: Viola Jeschke Contactpersoon: Telefoon: 0211/43 63 74 73 E-mail: hallo@dogsmopolitan.de - Ik / wij (*) herroep / wij (*) hierbij de gegevens Ik / wij (*) afgesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / de levering van de volgende diensten (*) - besteld op (*) / ontvangen op (*)- Naam van de consument (en)

- Adres van de consument (en)

- Handtekening van de consument (en) (alleen bij schriftelijke kennisgeving)

- datum


10 Opmerkingen over gegevensverwerking

(1) De aanbieder verzamelt klantgegevens als onderdeel van de afwikkeling van contracten. Hij neemt met name de bepalingen van de federale wet op de gegevensbescherming en de telemediawet in acht. Zonder toestemming van de klant verzamelt, verwerkt of gebruikt de aanbieder de inventaris- en gebruiksgegevens van de klant alleen voor zover dit nodig is voor de verwerking van de contractuele relatie en voor het gebruik en de facturering van telemedia.

(2) Zonder toestemming van de klant zal de aanbieder de gegevens van de klant niet gebruiken voor reclame-, markt- of opinieonderzoeksdoeleinden.

(3) De klant heeft op elk moment de mogelijkheid om de gegevens die hij heeft opgeslagen onder de knop "Mijn gegevens" in zijn profiel op te vragen, te wijzigen of te verwijderen. Bovendien wordt met betrekking tot de toestemming van de klant en verdere informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens verwezen naar de gegevensbeschermingsverklaring, die te allen tijde in afdrukbare vorm op de website van de aanbieder kan worden opgeroepen met de knop "Gegevensbescherming".

11 slotbepalingen

(1) De wet van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op overeenkomsten tussen de aanbieder en de klant, met uitzondering van de verkoopwet van de VN.

(2) Als de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal publiekrechtelijk fonds is, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de klant en de aanbieder de woonplaats van de aanbieder.

(3) Het contract blijft bindend voor de overige delen, zelfs als afzonderlijke punten juridisch niet geldig zijn. In plaats van de niet-effectieve punten zijn de wettelijke bepalingen van toepassing, indien deze bestaan. Voor zover dit een onredelijke ontbering zou betekenen voor een van de contractpartijen, wordt het contract als geheel ongeldig.